Velkommen til Kongsrudmyra

Kongsrudmyra ligger sentralt i Asakmarka på grensen mellom Fet og Skedsmo. Området er på 2 km² og består av 2 km lang myr omgitt av kulturlandskap i øst og barskog (naturskog) i vest. Her finnes bl.a. alle spetteartene (inkl. hvitryggspett), 80 hekkende fuglearter, 5 amfibiearter og 16 øyenstikkerarter. Norges artsrikeste lokalitet på øyenstikkere og amfibiearter. Norges tetteste bestand av buttsnutet frosk finnes også her.

Deler av området ble fredet som barskogsreservat i 1996.

Ny justerte grenser pr. mars 2022

Harald Gjerde (58) står for tekst, bilder og lay-out.