Vegetasjon på Kongsrudmyra

Barskog
Før fredningen fantes det ikke døde trær og skogen var sterkt kultivert. Idag er består skogen av naturskog og vanskelig fremkommelig. De mange døde og falne trær har gitt grunnlag for mange spetter, insekter og sopp.

Sump
Sumpskog finnes i overgangen mellom skog og myr.

Myr
Torvmyr med forskjellige typer...

Vann og vassdrag
Lindriktjern, Svarttjern, Breimåsatjern, Kongsrudtjern og Bergerbekken.

Beverens "hærverk"
Oppdemmingen av dalen har resultert i mer sumpskog, død ved og større våtmark.

© Harald Gjerde