Fugler

Områder inneholder trolig den artsrikeste hekkelokaliteten på fugl i Akershus. Gammel barskog huser alle spetteartene i tillegg til bl.a. hønsehauk og storfugl. Beskyttet myr som følge av beverdemning har medført at fuglene får være i fred. Flere par med traner og sangsvaner hekker årlig.

• Innledning
• Artsliste
• Hekkende fugl
• Overvintrende fugl
• Kasseprosjekt
• Vinterfóringsprosjekt

Kongsrudmyra er igjen blitt villmark med en rekke fuglearter som krever gammel skog og andre som er sår for forstyrrelser. © Harald Gjerde